VIETCOMBANK TỔ CHỨC HỘI THẢO “MỐI QUAN HỆ HỢP TÁC VÀ CẠNH TRANH GIỮA CÁC CÔNG TY FINTECH VÀ CÁC NHTM TẠI VIỆT NAM”

10/12/2021 10:19 SA
Chiều ngày 8/12/2021, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) đã tổ chức Hội thảo với chủ đề “Mối quan hệ hợp tác và cạnh tranh giữa các công ty Fintech và các NHTM tại Việt Nam” dưới hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.

Bui hi tho đưc ch trì bi ông Phm Quang Dũng - Ch tch HĐQT, Ch tch Hi đng KH&CN Vietcombank; bà Nguyn Th Kim Oanh, Phó Tng Giám đc Vietcombank; ông Kiu Hu Thin - Giám đc Trưng Đào to và Phát trin ngun nhân lc Vietcombank;

V phía khách mi và các din gi có ông Nguyn Quc Hùng - Tng thư ký Hip hi ngân hàng Vit Nam; ông Lê Anh Dũng - Phó V trưng ph trách V thanh toán, Ngân hàng Nhà nưc Vit Nam cùng hơn 40 đi biu đi din cho các đơn v thuc NHNN, các công ty Fintech, các Ngân hàng thương mi, các Trưng Đi hc và Vin nghiên cu.

Ông Phạm Quang Dũng – Chủ tịch HĐQT, Chủ tịch Hội đồng KH&CN Vietcombank phát biểu khai mạc Hội thảo

Hi tho thuc khuôn kh ca đ tài nghiên cu khoa hc cp Ngành ngân hàng: “Nghiên cu s tương tác gia h thng ngân hàng và các công ty Fintech trong th trưng dch v tài chính - Kinh nghim các nưc và gi ý chính sách cho Vit Nam” đưc thc hin bi nhóm nghiên cu Ngân hàng TMCP Ngoi thương Vit Nam. 

Phát biu khai mc hi tho, ông Phm Quang Dũng - Ch tch HĐQT Vietcombank nhn đnh s phát trin ca CMCN 4.0 vi công ngh s đã to điu kin thun li cho vic kết hp tài chính và công ngh, xut hin nhng ngưi chơi mi (Fintech, Bigtech) cùng các sn phm dch v mi trong cuc đua cung cp dch v tài chính ngân hàng. Thc tế này to ra cơ hi cùng thách thc đi vi h thng ngân hàng thương mi truyn thng. Ti Vit Nam, nhm tn dng li thế ca c hai bên, vic ngân hàng hp tác vi các công ty Fintech đang din ra mnh m và là xu hưng tt yếu. Điu này đòi hi các ngân hàng, các cơ quan qun lý cn to lp cơ chế khuyến khích và khuôn kh h tr pháp lý tương ng.

Ti hi tho, các din gi đã trình bày tham lun vi ni dung hết sc phong phú, gn lin vi thc tin cũng như chia s các kinh nghim ca nưc ngoài trong vic thúc đy phát trin Fintech và mi quan h hp tác gia Fintech vi ngân hàng: ông Vương Minh Giang, Trưng nhóm Đnh lưng, Vietcombank chia s v “S tương tác gia ngân hàng và Fintech trên th trưng dch v tài chính Vit Nam”; ông Lê Anh Dũng – Phó V trưng ph trách V Thanh toán Ngân hàng Nhà nưc tham lun v ni dung “Thông l ng x đi vi lĩnh vc Fintech trên thế gii và phương thc tiếp cn pháp lý phù hp đi vi Vit Nam”; ông Lê Ngc Giang – Giám đc tuân th VnPay vi ni dung tham lun “Fintech và chuyn đi s trong lĩnh vc ngân hàng”. Các din gi đu thng nht quan đim v tính tt yếu ca hp tác gia ngân hàng và công ty Fintech, s hp tác này s mang li li ích cho c hai bên và xã hi. Thi gian qua, nhiu ngân hàng thương mi Vit Nam đã ch đng la chn và hp tác vi các các công ty Fintech, tuy nhiên vn gp nhng rào cn bi hành lang pháp lý.

Sau phn trình bày ca các din gi, hi tho cũng nhn đưc s chia s thông tin và kinh nghim hu ích trong vic thúc đy phát trin h sinh thái Fintech ca các đi biu tham d: ông Nguyn Bá Dip - Phó Ch tch HĐQT Công ty CP dch v di đng trc tuyến (M_Service) - đơn v ch qun ví đin t MoMo; ông Nguyn Hòa Bình – Ch tch Tp đoàn NextTech, bà Trn Th Thanh Mai - đi din Công ty CP Thanh toán Quc gia Vit Nam (NAPAS); …

Phát biu kết lun Hi tho, ông Phm Quang Dũng - Ch tch HĐQT Vietcombank nhn mnh, nhng ý kiến trao đi ca các din gi không ch b sung, làm rõ thêm nhiu thông tin theo ch đ ca hi tho mà còn gi m ra nhiu vn đ mi cn tiếp tc quan tâm, nghiên cu. Đây cũng là nhng đóng góp có tính thc tin cao giúp nhóm nghiên cu hoàn thin hơn na ni dung ca đ tài cp ngành “Nghiên cu s tương tác gia h thng ngân hàng và các công ty Fintech trong th trưng dch v tài chính - Kinh nghim các nưc và gi ý chính sách cho Vit Nam”.

VCB News

Tin đã đăng


​Trang thông tin điện tử Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Vietcombank 
Chịu trách nhiệm nội dung: ThS. Nguyễn Thanh Tùng - Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc
Liên hệ: Ban biên tập - Phòng Quan hệ Công chúng - Tòa nhà VCB Tower - 198 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội.Điện thoại: 84-24-39343137

Fax: 84-24-39365402

Email: vcbnews.ho@vietcombank.com.vn​