Dịch vụ Khách hàng 24/7

1900 54 54 13

Ngân hàng số

Cá nhân
Doanh nghiệp
Tổ chức

Gói tài khoản

Khi muốn sử dụng Gói DVTKCB, thủ tục đămg ký Gói DVTKCB như thế nào?(21/10/2020 03:00 CH)

Khi đăng ký sử dụng Gói DVTKCB, khách hàng được sử dụng những dịch vụ gì? (21/10/2020 03:00 CH)

Phân biệt 2 Gói DVTKCB 1 và 2 như thế nào? (21/10/2020 03:00 CH)

Khách hàng có được đăng ký sử dụng cùng 1 lúc 2 Gói tài khoản cơ bản không? (21/10/2020 03:00 CH)

VCB thu phí Gói tài khoản cơ bản vào thời điểm nào? (21/10/2020 03:00 CH)

Khách hàng đăng ký Gói tài khoản cơ bản nhưng không phát sinh giao dịch tài chính trên Digibank trong tháng, khách hàng có phải đóng phí Gói tài khoản cơ bản của tháng đó không? (21/10/2020 03:00 CH)

Khách hàng có phải cam kết duy trì số dư tiền gửi bình quân tối thiểu để được đăng ký Gói tài khoản cơ bản không?(21/10/2020 03:00 CH)

Khách hàng sử dụng Gói tài khoản cơ bản nhưng không duy trì đủ số dư tiền gửi bình quân tối thiểu trên tài khoản thanh toán trong tháng để được miễn phí Gói thì sao?(21/10/2020 03:00 CH)

Hiện tại, khách hàng đang sử dụng 2 tài khoản thanh toán, 2 số điện thoại cho dịch vụ SMS và sử dụng dịch vụ VCB Digibank. Khi sử dụng Gói tài khoản cơ bản 1, khách hàng sẽ phải đóng các khoản phí dịch vụ hàng tháng như thế nào?(21/10/2020 03:00 CH)

Nếu đã là một khách hàng nhận lương tại VCB, khách hàng sẽ đăng ký sử dụng Gói tài khoản cơ bản tại doanh nghiệp trả lương hay tại điểm giao dịch của VCB?(21/10/2020 03:00 CH)

Làm thế nào khách hàng có thể đăng ký sử dụng Gói tài khoản cơ bản dành cho khách hàng nhận lương?(21/10/2020 03:00 CH)

Nếu muốn hủy sử dụng Gói tài khoản cơ bản, khách hàng phải thực hiện như thế nào? VCB khi nào sẽ dừng thu phí sử dụng Gói của khách hàng?(21/10/2020 03:00 CH)