Chuyển và nhận tiền

Khách hàng có thể chuyển tiền theo số tài khoản của người hưởng tại ngân hàng khác không?(30/12/2022 03:00 CH)

Khách hàng rút tiền tại ATM của VCB, giao dịch không thành công, tài khoản bị trừ tiền thì sau bao lâu được hoàn trả tiền. Nếu Khách hàng không làm tra soát thì có được hoàn trả tiền không?(30/12/2022 03:00 CH)