ĐẢNG ỦY VIETCOMBANK BAN HÀNH QUY CHẾ CÔNG TÁC DÂN VẬN

18/01/2023 04:41 CH
Ngày 11/01/2023, Đảng ủy Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Đảng ủy Vietcombank) đã ban hành Quy chế công tác dân vận theo Quyết định số 1685-QĐ/ĐU.

Quy chế công tác dân vận gồm 4 Chương, 19 Điều, xác định trách nhiệm của tập thể, cá nhân và phương thức thực hiện công tác dân vận của Đảng bộ Vietcombank nhằm nâng cao hiệu quả công tác dân vận, phát huy quyền làm chủ của cán bộ, người lao động; tăng cường sự đoàn kết, đồng thuận trong đơn vị.

Các cấp ủy, tổ chức Đảng, tập thể lãnh đạo, người đứng đầu các đơn vị lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đảng viên, cán bộ đối với công tác dân vận, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao, phân công rõ lãnh đạo, cán bộ trực tiếp phụ trách công tác dân vận.

Căn cứ Quy chế và chức năng, nhiệm vụ của mình, các tổ chức đảng trực thuộc có trách nhiệm chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Quy chế công tác dân vận của Đảng ủy Vietcombank.

Ban Chiến lược, Tuyên giáo & Thư ký tổng hợp chủ trì, phối hợp với các đơn vị tham mưu giúp việc của Đảng ủy Vietcombank, các tổ chức đảng trực thuộc, các tổ chức chính trị - xã hội hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy chế này; định kỳ báo cáo Ban Thường vụ Đảng ủy Vietcombank và Ban Dân vận Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương.

Hằng năm, các tổ chức đảng trực thuộc, các tổ chức chính trị - xã hội trong đơn vị kiểm điểm, đánh giá kết quả thực hiện công tác dân vận; kịp thời biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc; nghiêm khắc phê bình, kỷ luật những tập thể, cá nhân thiếu trách nhiệm, có vi phạm trong công tác dân vận của Đảng.

VCB News

Tin đã đăng


​Trang thông tin điện tử Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Vietcombank 
Chịu trách nhiệm nội dung: ThS. Nguyễn Thanh Tùng - Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc
Liên hệ: Ban biên tập - Phòng Quan hệ Công chúng - Tòa nhà VCB Tower - 198 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội.Điện thoại: 84-24-39343137

Fax: 84-24-39365402

Email: vcbnews.ho@vietcombank.com.vn​