Các sản phẩm phái sinh lãi suất

13/05/2016 09:05 SA

Hạn chế tối đa rủi ro ngoại hối với các giải pháp đa dạng​

Giao dịch hoán đổi lãi suất là hợp đồng trong đó mỗi bên cam kết thanh toán cho bên kia khoản tiền lãi tính theo lãi suất thả nổi hay lãi suất cố định được tính trên cùng một khoản tiền danh nghĩa, trong cùng một khoảng thời gian. Theo đó, doanh nghiệp  có thể hoán đổi lãi suất cố định mà mình đang trả để lấy lãi suất thả nổi từ Vietcombank hoặc ngược lại.

Lợi ích

 • Cố định chi phí, tránh trường hợp lãi suất tăng;
 • Giúp dự đoán được dòng tiền, chi phí của doanh nghiệp;
 • Có cơ hội hưởng lãi suất thả nổi khi thị trường thuận lợi hoặc cơ hội để chốt ở mức lãi suất cố định thấp;
 • Có cơ hội kết thúc trước hạn để thu lợi nhuận.

Quyền chọn lãi suất hợp đồng trong đó  bên mua quyền trả cho bên bán quyền một mức phí để đổi lấy một quyền chọn về lãi suất. Bên mua quyền có quyền nhưng không có nghĩa vụ phải thực hiện quyền chọn đó, trong khi bên bán bắt buộc phải thực hiện nghĩa vụ đó nếu bên mua mong muốn.

1. Trần lãi suất

Trần lãi suất là hợp đồng trong đó bên mua (doanh nghiệp) sẽ nhận được một khoản tiền định kì từ bên bán (Vietcombank) nếu lãi suất thả nổi tham chiếu vượt trên một mức lãi suất được hai bên thỏa thuận trong hợp đồng.

 Lợi ích

 • Giúp doanh nghiệp phòng ngừa rủi ro tăng lãi suất bằng cách lựa chọn một mức lãi suất tối đa phải trả;
 • Chi phí của doanh nghiệp chỉ giới hạn trong mức phí phải trả cho người bán. Ngoài ra, doanh nghiệp không bị ràng buộc bởi bất cứ cam kết nào.

2. Sàn lãi suất

Sàn lãi suất là hợp đồng trong đó bên mua (doanh nghiệp) sẽ nhận được một khoản tiền định kì từ bên bán (Vietcombank) nếu lãi suất thả nổi tham chiếu xuống dưới mức lãi suất được hai bên thỏa thuận trong hợp đồng.

 Lợi ích

 • Giúp cho doanh nghiệp phòng ngừa rủi ro giảm lãi suất bằng cách “mua bảo hiểm” nếu lãi suất giảm xuống dưới mức đó.
 • Chi phí của doanh nghiệp chỉ giới hạn trong mức phí phải trả cho người bán. Ngoài ra, doanh nghiệp không bị ràng buộc bởi bất cứ cam kết nào.

3. Collars

Đây là hợp đồng trong đó doanh nghiệp thực hiện đồng thời hai giao dịch, bao gồm mua một trần lãi suất và bán một sàn lãi suất, với cùng lãi suất thả nổi tham chiếu, thời hạn và khoản tiền danh nghĩa.

 Lợi ích

 • Việc mua trần lãi suất giúp doanh nghiệp phòng ngừa rủi ro tăng lãi suất.
 • Việc bán sàn lãi suất giúp doanh nghiệp có thêm thu nhập.

4. Reverse Collars

Đây là hợp đồng trong đó doanh nghiệp thực hiện đồng thời hai giao dịch, bao gồm mua một sàn lãi suất và bán một trần lãi suất, với cùng lãi suất thả nổi tham chiếu, thời hạn và khoản tiền danh nghĩa.

 Lợi ích

 • Việc mua sàn lãi suất giúp doanh nghiệp phòng ngừa rủi ro giảm lãi suất.
 • Việc bán trần lãi suất giúp doanh nghiệp có thêm thu nhập.
Các sản phẩm phái sinh lãi suất
Biểu mẫu ngoại hối và thị trường vốn