Kiểm tra thông tin bảo lãnh
Số thư bảo lãnh
Ngày phát hành (DD/MM/YYYY)
Số tiền bảo lãnh ban đầu
Mã xác thực

Trường hợp Quý Khách hàng có nhu cầu nhận Văn bản Xác thực Cam kết bảo lãnh (CKBL) do Vietcombank phát hành, Quý Khách hàng vui lòng lưu ý một số nội dung sau:

1. Quý Khách hàng gửi hồ sơ Đề nghị xác thực CKBL đến địa chỉ trụ sở của Chi nhánh Vietcombank được nêu trong CKBL.

2. Hồ sơ đề nghị xác thực CKBL bao gồm:

• Văn bản Đề nghị xác thực cam kết bảo lãnh: Mẫu biểu tải tại đây.

• Bản sao CKBL cần xác thực.

• Văn bản hợp pháp, hợp lệ thể hiện Quý Khách hàng được sự đồng ý hoặc kế thừa hợp pháp các quyền, nghĩa vụ của Bên được bảo lãnh/Bên nhận bảo lãnh, để đề nghị xác thực CKBL (trường hợp Quý Khách hàng không phải là Bên được bảo lãnh/Bên nhận bảo lãnh).

3. Thẩm quyền ký Văn bản xác thực Cam kết bảo lãnh

Theo Quyết định số 1817/QĐ-VCB-TTTTTM ngày 28/09/2020 của Tổng Giám đốc Vietcombank, kể từ ngày 01/12/2020 thẩm quyền ký Văn bản Xác thực cam kết bảo lãnh do Vietcombank phát hành như sau:

• Giám đốc hoặc Phó Giám đốc Trung tâm Tài trợ thương mại có thẩm quyền ký Văn bản xác thực CKBL trong các trường hợp:

  (i) CKBL do Trụ sở chính Vietcombank phát hành; hoặc

  (ii) CKBL do Chi nhánh Vietcombank phát hành và người đại diện Chi nhánh ký trên Cam kết bảo lãnh là Giám đốc Chi nhánh hoặc Phó Giám đốc Chi nhánh; hoặc

  (iii) Các trường hợp khác theo quy định của Tổng giám đốc Vietcombank trong từng thời kỳ.

• Giám đốc Chi nhánh hoặc Phó Giám đốc Chi nhánh (trong trường hợp được Giám đốc Chi nhánh ủy quyền) có thẩm quyền ký Văn bản xác thực CKBL trong trường hợp CKBL do Chi nhánh phát hành và người đại diện Chi nhánh ký trên Cam kết bảo lãnh là Trưởng Phòng hoặc Phó Trưởng Phòng Quản lý Nợ, Trưởng Phòng hoặc Phó Trưởng Phòng Kế toán của Chi nhánh.