Kiểm tra thông tin bảo lãnh
Số thư bảo lãnh
Ngày phát hành (DD/MM/YYYY)
Số tiền bảo lãnh ban đầu
Mã xác thực

Trường hợp Quý Khách hàng có nhu cầu nhận Văn bản Xác thực Cam kết bảo lãnh (CKBL) do Vietcombank phát hành, Quý Khách hàng vui lòng lưu ý một số nội dung sau:

1. Quý Khách hàng gửi hồ sơ Đề nghị xác thực CKBL đến địa chỉ trụ sở của Chi nhánh Vietcombank được nêu trong CKBL.

2. Hồ sơ đề nghị xác thực CKBL bao gồm:

• Văn bản Đề nghị xác thực cam kết bảo lãnh: Mẫu biểu tải tại đây.

• Bản sao CKBL cần xác thực.

• Văn bản hợp pháp, hợp lệ thể hiện Quý Khách hàng được sự đồng ý hoặc kế thừa hợp pháp các quyền, nghĩa vụ của Bên được bảo lãnh/Bên nhận bảo lãnh, để đề nghị xác thực CKBL (trường hợp Quý Khách hàng không phải là Bên được bảo lãnh/Bên nhận bảo lãnh).

3. Thẩm quyền ký Văn bản xác thực Cam kết bảo lãnh

Theo Quyết định số 689/QĐ-VCB-TTTTTM ngày 10/04/2023 của Tổng Giám đốc Vietcombank, kể từ ngày 12/04/2023 Giám đốc hoặc Phó Giám đốc Trung tâm Tài trợ thương mại – Vietcombank Trụ sở chính có thẩm quyền ký Văn bản xác thực CKBL theo ủy quyền của Tổng Giám đốc.