Tài trợ vốn lưu động

16/05/2016 01:57 CH
  • Đáp ứng nhu cầu vốn luân chuyển thường xuyên
  • Rút vốn nhiều lần trong phạm vi hạn mức tín dụng ngắn hạn
  • Doanh nghiệp chỉ cần lập 01 bộ hồ sơ duy nhất cho nhiều lần rút vốn
  • Tổng số tiền giải ngân trong 1 chu kỳ kinh doanh có thể lớn hơn hạn mức tín dụng được cấp nếu doanh nghiệp trả nợ thường xuyên
  • Kỳ hạn vay tối đa 12 tháng