Quản lý danh mục đầu tư

12/05/2016 05:20 CH

Tối đa hóa lợi nhuận với các sản phẩm đầu tư hoàn chỉnh​

Với mục tiêu tối đa hóa lợi nhuận và tạo ra giá trị thặng dư cho khách hàng, VCBF cung cấp các sản phẩm đầu tư hoàn chỉnh đáp ứng yêu cầu​​ cụ thể của nhà đầu tư. Danh mục đầu tư được thiết kế riêng cho từng doanh nghiệp và phân bổ tối ưu vào các loại tài sản như cổ phiếu niêm yết hoặc chưa niêm yết, trái phiếu, các công cụ tiền tệ và các sản phẩm khác.

Mỗi danh mục đầu tư được thiết kế với mức độ rủi ro khác biệt tùy thuộc vào mức chấp nhận rủi ro và lợi nhuận kì vọng của từng nhà đầu tư. Nhìn chung, danh mục đầu tư sẽ nằm trong các sản phẩm mẫu với mức độ rủi ro tăng dần như sau:

  • Bảo toàn vốn
  • Thu nhập
  • Thu nhập và tăng trưởng
  • Tăng trưởng giá
  • Tối đa tăng trưởng giá​