NIỀM VUI NHÂN 20 LẦN VỚI THẺ DOANH NGHIỆP VIETCOMBANK VISA BUSINESS

25/11/2021 03:00 CH

1. Đối tượng áp dụng: Khách hàng là doanh nghiệp (tính theo CIF tại Vietcombank) đang sở hữu thẻ Vietcombank Visa Business, bao gồm các loại thẻ sau:

- Thẻ TDQT Vietcombank Visa Business

- và/hoặc Thẻ GNQT Vietcombank Visa Business

2. Thời gian khuyến mại: Từ ngày 01/12/2021 đến hết ngày 31/05/2022

Chia làm 02 giai đoạn triển khai:

- Giai đoạn 1: 01/12/2021 – 28/02/2022

- Giai đoạn 2: 01/03/2022 – 31/05/2022

Lưu ý: Vietcombank tổng kết trả thưởng cho khách hàng đủ điều kiện trả thưởng sau khi kết thúc mỗi giai đoạn triển khai

3. Nội dung khuyến mại:

- Ưu đãi 1:

Miễn phí thường niên năm đầu thẻ TDQT Vietcombank Visa Business

Miễn phí duy trì tài khoản năm đầu thẻ GNQT Vietcombank Visa Business

(*) Ghi chú:

Mỗi khách hàng được miễn phí thường niên/duy trì tài khoản cho 5 thẻ phát hành đầu tiên trong cả CTKM (bao gồm 2 giai đoạn triển khai).

- Ưu đãi 2: Tặng 20 lần tỷ lệ hoàn tiền của thẻ (*), tương ứng hoàn tiền 6% cho chủ thẻ GNQT Vietcombank Visa Business và 8% cho thẻ TDQT Vietcombank Visa Business.

(*) Ghi chú:

Tỷ lệ hoàn tiền theo tính năng sản phẩm thẻ là 0,3% cho thẻ GNQT Vietcombank Visa Business và 0,4% cho thẻ TDQT Vietcombank Visa Business.  

Mỗi khách hàng (theo CIF doanh nghiệp) được hoàn tối đa 1 triệu đồng trong cả CTKM (bao gồm 2 giai đoạn triển khai).

Chương trình áp dụng theo các điều kiện điều khoản trong thể lệ chương trình, chi tiết xem tại đây.