Quản lý quỹ

12/05/2016 05:19 CH

Tối đa hóa lợi nhuận với các sản phẩm đầu tư hoàn chỉnh​

​VCBF cung cấp dịch vụ quản lí các quĩ thành viên và quĩ công chúng dạng đóng. Hiện nay, VCBF đang quản lí 3 quĩ thành viên hoạt động trên thị trường trong và ngoài nước. Các quĩ này đầu tư vào các doanh nghiệp chưa niêm yết và các chứng khoán đã niêm yết.

VCBF áp dụng tiêu chuẩn quốc tế trong phương thức tiếp cận đầu tư vào doanh nghiệp chưa niêm yết. Qui trình đầu tư bao gồm thực hiện mô hình phân tích tài chính doanh nghiệp chi tiết, thẩm định và định giá đầu tư thận trọng và cấu trúc các khoản đầu tư vào các công ty quản lí tốt và nhiều tiềm năng tăng trưởng mạnh