Ủy thác đầu tư

13/05/2016 09:11 SA

Hạn chế tối đa rủi ro ngoại hối với các giải pháp đa dạng​

Đây là một loại chứng chỉ nợ do Vietcombank phát hành. Theo đó, với tư cách nhà đầu tư chứng chỉ, doanh nghiệp sẽ nhận được lãi của chứng chỉ với rủi ro và mức sinh lời phụ thuộc vào tài sản gắn với chứng chỉ.

Lợi ích

  • Được hưởng mức sinh lời gắn với tài sản tiềm ẩn của chứng chỉ mặc dù không cần đầu tư hoặc không có khả năng đầu tư trực tiếp vào tài sản đó;
  • Có thể hưởng mức sinh lời cao hơn so với đầu tư trực tiếp vào tài sản gắn với chứng chỉ;
  • Có thể sử dụng hình thức chứng chỉ thích hợp để phòng ngừa một phần hoặc toàn bộ loại rủi ro tương ứng;
  • Có khả năng chuyển nhượng hoặc bán lại chứng chỉ cho Vietcombank nếu muốn thu hồi vốn đầu tư trước hạn. 

1. Chứng chỉ gắn với rủi ro tín dụng

Tài sản gắn với chứng chỉ thường là trái phiếu do chính phủ hoặc tổ chức khác phát hành. Trong đó, mức sinh lời của chứng chỉ có thể cao hơn so với đầu tư trực tiếp vào trái phiếu tương tự.

2. Chứng chỉ gắn với rủi ro chứng khoán

Loại chứng chỉ này đem đến lợi tức gắn với mức sinh lời của một/một số chứng khoán hoặc một chỉ số chứng khoán trong một khoản thời gian. Vào thời điểm đáo hạn, doanh nghiệp sẽ được hưởng vốn gốc, cộng mức sinh lời, nếu có, dựa trên phần trăm thay đổi giá của loại chứng khoán tương ứng.

3. Chứng chỉ gắn với lãi suất

Với các cấu trúc được thiết kế riêng, loại chứng chỉ này có thể mang lại mức sinh lời cao hơn gửi tiền kì hạn trực tiếp.

4. Chứng chỉ gắn với tỉ giá

Loại chứng chỉ này mang lại lợi tức gắn với một cặp tỉ giá. Vào thời điểm đáo hạn, doanh nghiệp sẽ được hưởng vốn gốc, cộng mức sinh lời, nếu có, dựa trên sự thay đổi của cặp tỉ giá tương ứng.

5. Chứng chỉ gắn với quĩ đầu tư

Với loại chứng chỉ này, doanh nghiệp được hưởng mức lợi tức gắn với kết quả kinh doanh của một quĩ đầu tư. Vào thời điểm đáo hạn,doanh nghiệp sẽ được hưởng vốn gốc, cộng mức sinh lời, nếu có, dựa trên phần trăm thay đổi của kết quả kinh doanh của quĩ đầu tư đó.

6. Chứng chỉ gắn với hàng hóa

Với loại chứng chỉ này, doanh nghiệp  được hưởng mức lợi tức gắn với mức giá của một loại hàng hóa, hoặc một danh mục hàng hóa. Vào thời điểm đáo hạn, doanh nghiệp sẽ được hưởng vốn gốc, cộng mức sinh lời, nếu có, dựa trên phần trăm thay đổi của giá cả loại hàng hóa (hoặc danh mục hàng hóa) tương ứng.

7. Chứng chỉ gắn với kim loại quí

Với loại chứng chỉ này, doanh nghiệp được hưởng mức lợi tức gắn với mức giá của một kim loại quí. Vào thời điểm đáo hạn, doanh nghiệp  sẽ được hưởng vốn gốc, cộng mức sinh lời, nếu có, dựa trên phần trăm thay đổi của giá kim loại quí tương ứng.

8. Chứng chỉ liên kết khác

Ngoài ra, tùy thuộc nhu cầu của doanh nghiệp, Vietcombank sẵn sàng thiết kế và cung cấp các loại chứng chỉ gắn với các loại tài sản và rủi ro khác như chỉ số lạm phát, thời tiết…

Vietcombank nhận vốn ủy thác của doanh nghiệp để đầu tư theo yêu cầu. Các điều khoản như mức sinh lời, mức độ rủi ro, phí quản lí… được thoả thuận giữa doanh nghiệp và Vietcombank trên cơ sở Hợp đồng ủy thác đầu tư được kí kết giữa hai bên.

Lợi ích

  • Danh mục đầu tư được thiết kế riêng phù hợp với mức chấp nhận rủi ro và mức sinh lời mong muốn của từng doanh nghiệp;
  • Sản phẩm đầu tư đa dạng, bao gồm tất cả các loại tài sản được phép đầu tư trong nước và ngoài nước;
  • Với tiềm lực vốn lớn, kinh nghiệm lâu năm, mạng lưới quan hệ rộng lớn trong và ngoài nước, cùng khả năng quản lí và thiết kế sản phẩm, Vietcombank sẽ mang đến cho doanh nghiệp giải pháp đầu tư tối ưu nhất.
Ủy thác đầu tư
Biểu mẫu ngoại hối và thị trường vốn