Các sản phẩm tiền tệ

13/05/2016 09:06 SA

Hạn chế tối đa rủi ro ngoại hối với các giải pháp đa dạng​


Đây là giao dịch trong đó doanh nghiệp mua hoặc bán các giấy tờ có giá ngắn hạn với Vietcombank theo giá thỏa thuận giữa hai bên. Giấy tờ có giá ngắn hạn bao gồm: kì phiếu, chứng chỉ tiền gửi và các giấy tờ có giá ngắn hạn khác (có kì hạn đáo hạn còn lại dưới 1 năm).

Lợi ích

Mua giấy tờ có giá 

Có cơ hội đầu tư ngắn hạn với mức lãi suất hấp dẫn.

Bán giấy tờ có giá

  • Không phải đợi đến khi đáo hạn giấy tờ để đáp ứng nhu cầu vốn;
  • Có cơ hội tăng tính thanh khoản cho giấy tờ có giá do mình phát hành.

Vietcombank cung cấp cho doanh nghiệp hai loại hình mua bán tạm thời giấy tờ có giá ngắn hạn như sau:

1. Giao dịch bán và mua lại giấy tờ có giá ngắn hạn

Đây là giao dịch trong đó doanh nghiệp bán giấy tờ có giá cho Vietcombank, đồng thời thỏa thuận mua lại giấy tờ đó theo mức giá và thời gian được hai bên thống nhất trong hợp đồng.

Lợi ích

Đáp ứng nhu cầu vốn khi doanh nghiệp cần.

2. Giao dịch mua và bán lại giấy tờ có giá ngắn hạn

Đây là giao dịch trong đó doanh nghiệp mua giấy tờ có giá từ Vietcombank, đồng thời thỏa thuận  bán lại giấy tờ đó theo mức giá và thời gian được hai bên thống nhất trong hợp đồng.

Lợi ích

Đáp ứng nhu cầu đầu tư khi doanh nghiệp có vốn nhàn rỗi.

Các sản phẩm tiền tệ
Biểu mẫu ngoại hối và thị trường vốn