Ngân hàng giám sát

13/05/2016 09:55 SA

​Ma​ng lại hiệu quả cao cho nhà đầu tư bởi các giải pháp tài chính hiệu quả sáng tạo

​Vietcombank cung cấp dịch vụ lưu kí và giám sát việc quản lí quĩ đầu tư và danh mục đầu tư chứng khoán, bao gồm:

  • Lưu kí tài sản của quĩ đầu tư và danh mục đầu tư, quản lí tách biệt tài sản của quĩ đầu tư, danh mục đầu tư và các tài sản khác của ngân hàng giám sát;
  • Giám sát để bảo đảm công ty quản lí quĩ đầu tư và danh mục đầu tư tuân thủ qui định tại Luật Chứng khoán và điều lệ quĩ đầu tư chứng khoán, điều lệ công ty quản lí quĩ;
  • Thực hiện hoạt động thu, chi, thanh toán và chuyển giao tiền, chứng khoán liên quan đến hoạt động của quĩ đầu tư và danh mục đầu tư theo yêu cầu hợp pháp của công ty quản lí quĩ;
  • Xác nhận báo cáo do công ty quản lí quĩ, công ty đầu tư chứng khoán lập có liên quan đến quĩ đầu tư và danh mục đầu tư;
  • Giám sát việc tuân thủ chế độ báo cáo và công bố thông tin của công ty quản lí quĩ;
  • Định kì cùng công ty quản lí quĩ đối chiếu sổ kế toán, báo cáo tài chính và hoạt động giao dịch của quĩ đầu tư và danh mục đầu tư;
  • Các dịch vụ khác theo yêu cầu của công ty quản lí quĩ phù hợp với qui định tại điều lệ quĩ đầu tư chứng khoán.

Ngoài các công ty quản lí quĩ, Vietcombank sẵn sàng cung cấp các dịch vụ nói trên cho mọi doanh nghiệp và tổ chức có nhu cầu.