Phát hành bảo lãnh

12/05/2016 03:34 CH

Tăng cường năng lực cho doanh nghiệp để thực hiện các cơ hội kinh doanh
Theo yêu cầu của doanh nghiệp, Vietcombank sẽ phát hành cam kết bằng văn bản với một bên thứ ba do doanh nghiệp chỉ định (bên nhận bảo lãnh), theo đó, Vietcombank sẽ thực hiện nghĩa vụ tài chính thay cho bên được bảo lãnh khi bên được bảo lãnh không thực hiện hoặc thực hiện không đúng nghĩa vụ đã cam ​kết với bên nhận bảo lãnh.
Bên được bảo lãnh có thể là chính doanh nghiệp hoặc các tổ chức/cá nhân khác mà doanh nghiệp muốn Vietcombank bảo lãnh.
Vietcombank bảo lãnh cho mọi nghĩa vụ hợp pháp của doanh nghiệp và nghĩa vụ của các tổ chức/cá nhân khác theo yêu cầu của doanh nghiệp.

Lợi ích
  • Giúp doanh nghiệp đáp ứng được yêu cầu của đối tác trong trường hợp đối tác yêu cầu phải có bảo lãnh của ngân hàng;
  • Giúp tăng độ tin cậy của doanh nghiệp với đối tác của mình bằng bảo lãnh từ một ngân hàng có uy tín;
  • Giúp gia tăng cơ hội vay vốn cho doanh nghiệp phục vụ sản xuất kinh doanh.​


Khi phát hành bảo lãnh vay vốn, Vietcombank cam kết với bên cho vay vốn về việc sẽ trả nợ thay cho bên vay vốn  trong trường hợp bên vay vốn không trả hoặc không trả đầy đủ, đúng hạn nợ vay đối với bên cho vay vốn, trên cơ sở bên cho vay vốn xuất trình bộ chứng từ phù hợp với qui định trong thư/hợp đồng bảo lãnh.

Khi phát hành bảo lãnh thanh toán, Vietcombank cam kết với bên nhận bảo lãnh về việc sẽ thực hiện nghĩa vụ thanh toán thay cho bên được bảo lãnh trong trường hợp bên được bảo lãnh không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ nghĩa vụ thanh toán của mình khi đến hạn, trên cơ sở bên nhận bảo lãnh xuất trình bộ chứng từ phù hợp với qui định trong thư/hợp đồng bảo lãnh.

​Khi phát hành bảo lãnh dự thầu, Vietcombank cam kết với bên mời thầu (bên nhận bảo lãnh) về nghĩa vụ tham gia dự thầu của bên được bảo lãnh. Trường hợp bên được bảo lãnh phải nộp phạt do vi phạm qui định đấu thầu mà không nộp hoặc không nộp đầy đủ tiền phạt cho bên mời thầu thì  Vietcombank sẽ thực hiện thay, trên cơ sở bên nhận bảo lãnh xuất trình bộ chứng từ phù hợp với qui định trong thư/hợp đồng bảo lãnh.

Khi phát hành bảo lãnh thực hiện hợp đồng, Vietcombank cam kết với bên nhận bảo lãnh về việc thực hiện đúng và đầy đủ các nghĩa vụ của bên được bảo lãnh theo hợp đồng đã kí kết với bên nhận bảo lãnh. Trường hợp bên được bảo lãnh vi phạm hợp đồng và phải bồi thường cho bên nhận bảo lãnh mà không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ thì Vietcombank sẽ thực hiện thay trên cơ sở bên nhận bảo lãnh xuất trình bộ chứng từ phù hợp với qui định trong thư/hợp đồng bảo lãnh.​

Bảo lãnh thanh toán thuế đối với hàng hóa xuất nhập khẩu là sản phẩm bảo lãnh ngân hàng theo đó Vietcombank cam kết thanh toán nghĩa vụ thuế đối với hàng hóa xuất nhập khẩu trong trường hợp người nộp thuế không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ nghĩa vụ nộp thuế sau khi hết thời hạn nộp thuế.  

Thông qua cổng giao dịch trực tuyến giữa Vietcombank và Cơ quan Hải quan, ngay sau khi Vietcombank phát hành bảo lãnh thuế xuất nhập khẩu, Cơ quan Hải quan sẽ nhận được thông điệp điện tử về bảo lãnh của Vietcombank. 

​Lợi ích
  • Giúp Khách hàng thực hiện thủ tục thông quan, giải phóng hàng hóa nhanh chóng kịp thời.
  • Rút ngắn thời gian đọng vốn của khách hàng do  triển khai đồng thời với sản phẩm “Nộp Ngân sách Nhà nước” nên Thư bảo lãnh thuế được giải tỏa ngay khi khách hàng lập lệnh thanh toán tại Vietcombank mà không cần chờ đến khi Kho bạc Nhà nước nhận được tiền.

Khi phát hành bảo lãnh tiền ứng trước, Vietcombank cam kết với bên nhận bảo lãnh về việc bảo đảm nghĩa vụ hoàn trả tiền ứng trước/tiền đặt cọc của bên được bảo lãnh theo hợp đồng đã kí kết với bên nhận bảo lãnh. Trường hợp bên được bảo lãnh vi phạm hợp đồng và phải hoàn trả tiền ứng trước mà không hoàn trả hoặc hoàn trả không đầy đủ thì  Vietcombank sẽ thực hiện thay, trên cơ sở bên nhận bảo lãnh xuất trình bộ chứng từ phù hợp với qui định trong thư/hợp đồng bảo lãnh.

​Khi phát hành bảo lãnh khoản tiền giữ lại, Vietcombank cam kết với bên nhận bảo lãnh trong trường hợp bên được bảo lãnh không đảm bảo chất lượng công trình, không cung cấp các dịch vụ hậu mãi, bảo dưỡng, bảo trì... như đã thỏa thuận trong hợp đồng với bên nhận bảo lãnh, Vietcombank sẽ thực hiện các nghĩa vụ tài chính thay cho bên được bảo lãnh, trên cơ sở bên nhận bảo lãnh xuất trình bộ chứng từ phù hợp với qui định trong thư/hợp đồng bảo lãnh.​

Vietcombank (bên bảo lãnh đối ứng) phát hành bảo lãnh cho một ngân hàng khác (bên bảo lãnh), trong đó đề nghị ngân hàng này phát hành bảo lãnh cho các nghĩa vụ của bên được bảo lãnh (doanh nghiệp) đối với bên nhận bảo lãnh. Trong trường hợp doanh nghiệp vi phạm các cam kết với bên nhận bảo lãnh và bên bảo lãnh phải thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh,  Vietcombank sẽ thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh đối ứng đối với bên phát hành bảo lãnh.

Ngoài những loại bảo lãnh nói trên, tùy theo nhu cầu bảo lãnh của doanh nghiệp, Vietcombank có thể phát hành các loại bảo lãnh khác mà pháp luật không cấm và phù hợp với thông lệ quốc tế.​​