Nhờ thu

06/06/2018 10:39 SA

Nhờ thu kèm chứng từ là phương thức thanh toán trong đó người xuất khẩu ủy thác cho ngân hàng thu hộ tiền từ người nhập khẩu căn cứ vào bộ chứng từ gửi hàng kèm theo, với điều kiện là nếu người nhập khẩu trả tiền hoặc chấp nhận trả tiền hối phiếu thì ngân hàng mới trao bộ chứng từ gửi hàng cho người nhập khẩu để nhận hàng.
Khi nhận được bộ chứng từ nhờ thu từ ngân hàng nước ngoài, Vietcombank sẽ thông báo với doanh nghiệp để yêu cầu thanh toán cho bộ chứng từ hoặc chấp nhận thanh toán hối phiếu khi đến hạn và giao bộ chứng từ để doanh nghiệp nhận hàng. 

Các hình thức thu hộ
• D/P (Documents against Payment): Người nhập khẩu phải thanh toán ngay thì ngân hàng thu hộ mới giao bộ chứng từ giao hàng cho họ. 
• D/A (Documents against Acceptance): Người nhập khẩu phải chấp nhận thanh toán trị giá hối phiếu khi đáo hạn thì ngân hàng mới trao bộ chứng từ gửi hàng cho họ.

Lợi ích
- Nhận được hỗ trợ trong việc xử lí chứng từ;
- Việc thanh toán được thực hiện trong thời gian ngắn nhất và mức phí hợp lí nhất thông qua mạng lưới rộng khắp của Vietcombank.


Nhờ thu
Biểu phí Thanh toán quốc tế - Tài trợ thương mại