CÁC ỦY BAN

03/11/2015 12:00 SA
​​​Các Uỷ ban thuộc Hội đồng quản trị

Uỷ ban Quản lý rủi ro:

Uỷ ban Quản lý rủi ro tham mưu cho HĐQT trong việc phê duyệt các chính sách và định hướng phù hợp trong từng thời kỳ liên quan đến các loại rủi ro (rủi ro tín dụng, rủi ro thị trường, rủi ro hoạt động…), bao gồm cả việc xác định các tỷ lệ, giới hạn/hạn chế và mức độ chấp nhận rủi ro của Ngân hàng.

Thành viên Uỷ ban Quản lý rủi ro gồm có:

  1. Ông Nguyễn Mạnh Hùng, thành viên HĐQT – Trưởng ban
  2. Ông Trương Gia Bình, thành viên độc lập của HĐQT - Thành viên
  3. Ông Phạm Anh Tuấn, thành viên HĐQT – Thành viên
  4. Ông Nguyễn Mỹ Hào, thành viên HĐQT – Thành viên
  5. Ông Eiji Sasaki, thành viên HĐQT – Thành viên 
  6. Bà Đinh Thị Thái, Phó Tổng Giám đốc - Thành viên;
  7. Bà Nguyễn Thị Kim Oanh, Phó Tổng Giám đốc - Thành viên;
  8. Ông Nguyễn Thanh Tùng, Phó Tổng Giám đốc - Thành viên;
  9. Ông Thomas William Tobin, Giám đốc Khối Bán lẻ - Thành viên;
Uỷ ban Quản lý rủi ro tham mưu cho HĐQT trong việc phê duyệt các chính sách và định hướng phù hợp trong từng thời kỳ liên quan đến các loại rủi ro (rủi ro tín dụng, rủi ro thị trường, rủi ro hoạt động…), bao gồm cả việc xác định các tỷ lệ, giới hạn/hạn chế và khẩu vị rủi ro của Ngân hàng. Trong năm 2018, Uỷ ban Quản lý rủi ro đã tổ chức 4 phiên họp định kỳ, phối hợp với các phòng ban có liên quan để tiếp tục xây dựng và hoàn thiện các quy chế của VCB, tham mưu đề xuất cho HĐQT về các chiến lược, chính sách quản lý rủi ro, các biện pháp phòng ngừa rủi ro trên nhiều mặt hoạt động. Ủy ban cũng đóng vai trò tích cực trong việc xúc tiến triển khai các sáng kiến thuộc chương trình Basel II, giúp cho VCB sẽ là Ngân hàng đầu tiên áp dụng Thông tư 41 của NHNN trước 1 năm so với thời hạn yêu cầu của Thông tư.

Uỷ ban nhân sự:

Ủy ban nhân sự là ủy ban có vai trò tham mưu, tư vấn cho HĐQT đối với các vấn đề liên quan đến nhân sự, chế độ tiền lương, thù lao, tiền thưởng và các chính sách đãi ngộ khác của VCB.

 Thành viên Uỷ ban Nhân sự gồm có:
 1. Ông Nghiêm Xuân Thành, Chủ tịch HĐQT - Trưởng ban;
 2. Ông Phạm Quang Dũng, Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc - Thành viên;
 3. Ông Nguyễn Mạnh Hùng,  Ủy viên HĐQT - Thành viên;
 4. Ông Hồng Quang, Ủy viên HĐQT - Thành viên;
 5. Ông Đặng Bình Nguyên, Trưởng Ban Tổ chức và Nnân sự - Thành viên.
Sau khi các văn bản quy chế về quản lý cán bộ được ban hành đồng bộ, UBNS đã tích cực, chủ động trong việc tham mưu đánh giá, đề xuất quy hoạch bổ nhiệm quản lý cán bộ thuộc phân cấp thẩm quyền. Trong thời gian qua, việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại các chức vụ lãnh đạo thuộc Trụ Sở chính và các đơn vị kinh doanh đều được thông qua bởi UBNS, góp phần nâng cao năng lực, chất lượng trong việc quản lý cán bộ.