Ban kiểm soát

 • Ông
   Lại Hữu Phước
  Trưởng Ban kiểm soát
  Trình độ chuyên môn


  - Thạc sỹ Quản trị kinh doanh​​.​

  - Cử nhân Học viện Tài chính. 

 •  La Thị Hồng Minh
  Thành viên Ban kiểm soát
  Trình độ chuyên môn

  - Thạc sỹ Kinh tế, Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội.​

  - Cử nhân kinh tế, Học viện Ngân hàng. 


 •  Đỗ Thị Mai Hương
  Thành viên Ban kiểm soát
  Trình độ chuyên môn

  - Thạc sỹ Kinh tế, Đại học Ngoại thương.​​

  - Cử nhân Kinh tế, Đại học Ngoại thương. 


 •  Trần Mỹ Hạnh
  Thành viên Ban kiểm soát
  Trình độ chuyên môn

  Chứng chỉ sau đại học về Kinh tế học ứng dụng và Chính sách công (chương trình học bổng Fulbright)

  Cử nhân Kinh tế ngành Kế toán - Học viện Tài chính