Dịch vụ Khách hàng 24/7

1900 54 54 13

Ban kiểm soát

Trưởng Ban kiểm soát
 •  Trương Lệ Hiền
  Trưởng Ban kiểm soát
  Trình độ chuyên môn

  Học viện Ngân hàng. 

  Thạc sỹ Kinh tế phát triển - Cao học Việt Nam - Hà Lan​​.​

Thành viên Ban kiểm soát
 •  La Thị Hồng Minh
  Thành viên Ban kiểm soát
  Trình độ chuyên môn

  Học viện Ngân hàng. 

  Thạc sỹ Kinh tế - Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội.​

 •  Đỗ Thị Mai Hương
  Thành viên Ban kiểm soát
  Trình độ chuyên môn

  Đại học Ngoại thương. 

  Thạc sỹ Kinh tế - Đại học Ngoại thương.​​