Ban kiểm soát

 • Ông
   Lại Hữu Phước
  Trưởng Ban kiểm soát
  Trình độ chuyên môn


  - Thạc sỹ Quản trị kinh doanh​​.​

  - Cử nhân Học viện Tài chính. 

 •  La Thị Hồng Minh
  Thành viên Ban kiểm soát
  Trình độ chuyên môn

  - Thạc sỹ Kinh tế, Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội.​

  - Cử nhân kinh tế, Học viện Ngân hàng. 


 •  Đỗ Thị Mai Hương
  Thành viên Ban kiểm soát
  Trình độ chuyên môn

  - Thạc sỹ Kinh tế, Đại học Ngoại thương.​​

  - Cử nhân Kinh tế, Đại học Ngoại thương.