Ban điều hành

 • Ông
   Phạm Quang Dũng
  Tổng giám đốc
  Trình độ chuyên môn

  - Thạc sỹ Tài chính ngân hàng, Đại học Tổng hợp Birmingham (Anh quốc)

  - Cử nhân Kinh tế, Đại học Kinh tế Quốc dân

 • Ông
   Đào Minh Tuấn
  Phó Tổng giám đốc
  Trình độ chuyên môn
  - Thạc sỹ kinh tế, Học viện Ngân hàng
  - Kỹ sư Toán ứng dụng, Đại học Bách khoa Hà Nội
  - Cử nhân Kinh tế, Đại học Kinh tế Quốc dân​​​​​​​
 • Ông
   Phạm Mạnh Thắng
  Phó Tổng giám đốc
  Trình độ chuyên môn

  - Tiến sỹ Kinh tế, Học viện ngân hàng
  - Thạc sỹ Kinh tế, Học viện ngân hàng
  - Cử nhân Kinh tế, Trường Cao cấp Nghiệp vụ Ngân hàng​​​​​​​

 •  Nguyễn Thị Kim Oanh
  Phó Tổng giám đốc
  Trình độ chuyên môn

  - Thạc sỹ Tài chính ngân hàng, Đại học New South Wales
  - Cử nhân Kinh tế, Đại học Kinh tế Quốc dân​​​​​​​

 • Ông
   Eiji Sasaki
  Phó Tổng giám đốc
  Trình độ chuyên môn

  - Cử nhân Kinh tế, Đại học Nihon (Nhật Bản)
  - Cử nhân Thiết kế, Đại học New York

 •  Đinh Thị Thái
  Phó Tổng giám đốc
  Trình độ chuyên môn

  - Thạc sỹ Kinh tế, Đại học Kinh tế quốc dân
  - Cử nhân Kinh tế, Đại học Ngoại thương

 •  Phùng Nguyễn Hải Yến
  Phó Tổng giám đốc
  Trình độ chuyên môn

  - Thạc sỹ Kinh tế, Học viện Ngân hàng - CPA Australia
  - Cử nhân Kinh tế, Học viện Ngân hàng

 • Ông
   Lê Quang Vinh
  Phó Tổng giám đốc
  Trình độ chuyên môn

  - Thạc sỹ Kinh tế, Đại học New South Wales, Australia
  - Cử nhân Kinh tế, Đại học Kinh tế Quốc dân

 • Ông
   Nguyễn Thanh Tùng
  Phó Tổng giám đốc
  Trình độ chuyên môn

  ​- Thạc sỹ Kinh tế, Đại học Tổng hợp Paris Dauphine
  - Cử nhân Kinh tế, Đại học Ngoại thương​​​​​​​

 • Ông
   Đặng Hoài Đức
  Phó Tổng giám đốc
  Trình độ chuyên môn

  ​- Cử nhân Kinh tế ngành Ngân hàng, Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh

 • Ông
   Lê Hoàng Tùng
  Kế toán Trưởng
  Trình độ chuyên môn

  - Thạc sỹ Kinh tế, Học viện Tài chính
  - Cử nhân Kinh tế, Học viện Tài chính

 • Ông
   Hồng Quang
  Giám đốc Khối Nhân sự
  Trình độ chuyên môn

  - Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh, Đại học Ngoại thương Hà Nội liên kết với Đại học Meiho (Đài Loan)
  - Cử nhân Kinh tế, Đại học Kinh tế quốc dân Hà Nội
  - Cử nhân Luật, Đại học Luật Hà Nội