BẢN SẮC VĂN HÓA

  • ​Tin cậy - Giữ chữ Tín và Lành nghề
  • Chuẩn mực - Tôn trọng nguyên tắc và ứng xử chuẩn mực
  • Sẵn sàng đổi mới - Luôn hướng đến cái mới, hiện đại và văn minh
  • Bền vững - Vì lợi ích lâu dài
  • Nhân văn - Trọng đức, gần gũi và biết thông cảm, sẻ chia