So sánh các loại thẻ tín dụng quốc tế


Quý khách hãy lựa chọn tối đa 3 sản phẩm để so sánh
Vietcombank Visa Signature

Vietcombank Visa Signature

Từ 200 triệu trở lên lên đến 55 ngày tối đa 10.500.000.000 VNĐ/người Không Không Không Chi tiết
Vietcombank Cashplus Platinum American Express

Vietcombank Cashplus Platinum American Express

Từ 100 triệu trở lên lên đến 50 ngày Tối đa 23.300.000.000VNĐ/người Không Không Không Không Chi tiết
Vietcombank Mastercard World

Vietcombank Mastercard World

Từ 100 triệu trở lên lên đến 55 ngày Không Không Tối đa 10.500.000.000VNĐ/người Không Không Không Không Chi tiết
Vietcombank Vietnam Airlines Platinum American Express ®

Vietcombank Vietnam Airlines Platinum American Express ®

Từ 100 triệu trở lên Lên đến 50 ngày Không Được quyền mua thẻ Golf Fee Card với phí 500.000VNĐ. Ưu đãi tại sân golf lên đến 50% Tối đa 21.000.000.000 VNĐ Không Không Không Không Không Chi tiết
Vietcombank Vietnam Airlines American Express ® - Hạng vàng

Vietcombank Vietnam Airlines American Express ® - Hạng vàng

50 triệu đến 300 triệu Lên đến 50 ngày Không Không Không Không Không ​T​​ối đa 105.000.000 VNĐ​ Không Không Không Không Không Không Không Không Không Chi tiết
Vietcombank American Express ® - Hạng vàng

Vietcombank American Express ® - Hạng vàng

50 triệu đến 500 triệu ​Lên đến 50 ngày Không Không Không Không Không ​Tối đa 105.000.000 VNĐ Không ​Tích lũy và hoàn tiền 0.8% giá trị giao dịch​ Không Không Không Không Không Không Chi tiết
Vietcombank Vietnam Airlines American Express ® - Hạng chuẩn

Vietcombank Vietnam Airlines American Express ® - Hạng chuẩn

5 triệu đến dưới 50 triệu ​Lên đến 50 ngày Không Không ​Không Không​ Không​ ​Tối đa 105.000.000 VNĐ Không Không​ Không Không Không Không Không Không Không Không Không Chi tiết
Vietcombank Visa Platinum

Vietcombank Visa Platinum

Từ 100 triệu trở lên ​Lên đến 45 ngày Không ​Giảm giá lên đến 50% phí gia nhập tại các câu lạc bộ Golf nổi tiếng tại Việt Nam ​Tối đa 10.500.000.000 VNĐ ​Không Không ​Tích lũy và hoàn tiền 0.5% giá trị giao dịch Không Không Chi tiết
Vietcombank American Express ®- Hạng chuẩn

Vietcombank American Express ®- Hạng chuẩn

​5 triệu đến dưới 50 triệu Lên đến 50 ngày Không Không ​Không ​Không ​Không ​tối đa 105.000.000 VNĐ Không ​Tích lũy và hoàn tiền 0.6% giá trị giao dịch Không Không Không Không Không Không Không Không Không Không Chi tiết
Vietcombank Visa - Hạng vàng

Vietcombank Visa - Hạng vàng

50 triệu đến 300 triệu ​lên đến 45 ngày Không Không Không ​Không ​Không ​Không ​Tối đa 105.000.000 VNĐ​ Không Không​ Không Không Không Không Không Không Không Không Không Không Không Không Chi tiết
Vietcombank Visa - Hạng chuẩn

Vietcombank Visa - Hạng chuẩn

​05 triệu đến dưới 50 triệu Lên đến 45 ngày Không Không Không ​​Không ​​Không ​​Không ​Tối đa 105.000.000 VNĐ Không Không Không Không Không Không Không Không Không Không Không Không Không Không Chi tiết
Vietcombank MasterCard - Hạng vàng

Vietcombank MasterCard - Hạng vàng

50 triệu đến 500 triệu ​lên đến 45 ngày Không Không Không ​Không ​Không ​Không ​Tối đa 105.000.000 VNĐ Không Không Không Không Không Không Không Không Không Không Không Không Không Không Chi tiết
Vietcombank  MasterCard - Hạng chuẩn

Vietcombank MasterCard - Hạng chuẩn

​05 triệu đến dưới 50 triệu Lên đến 45 ngày Không Không Không ​​Không ​​Không ​​Không ​Tối đa 105.000.000 VNĐ Không ​​Không Không Không Không Không Không Không Không Không Không Không Không Không Chi tiết
Vietcombank JCB - Hạng vàng

Vietcombank JCB - Hạng vàng

​50 triệu đến 300 triệu ​lên đến 45 ngày Không Không Không Không Không Không Không Không Không Không Không Không Không Không Không Không Không Không Không Không Không Chi tiết
Vietcombank JCB- Hạng chuẩn

Vietcombank JCB- Hạng chuẩn

​05 triệu đến dưới 50 triệu Lên đến 45 ngày Không Không Không ​​Không ​​Không ​​Không ​​Không Không ​​Không Không Không Không Không Không Không Không Không Không Không Không Không Chi tiết
Vietcombank UnionPay - Hạng vàng

Vietcombank UnionPay - Hạng vàng

50 triệu đến 300 triệu ​lên đến 45 ngày Không Không Không ​Không ​Không ​Không Không Không ​Không Không Không Không Không Không Không Không Không Không Không Không Không Chi tiết
Vietcombank UnionPay - Hạng chuẩn

Vietcombank UnionPay - Hạng chuẩn

​05 triệu đến dưới 50 triệu Lên đến 45 ngày Không Không Không ​​Không ​​Không ​​Không ​​Không Không ​​Không Không Không Không Không Không Không Không Không Không Không Không Không Chi tiết