Dịch vụ Khách hàng 24/7

1900 54 54 13

Ngân hàng số

Cá nhân
Doanh nghiệp
Tổ chức

THÔNG BÁO ĐIỀU CHỈNH KỲ XÉT HOÀN TIỀN VÀ GIÁ TRỊ HOÀN TIỀN TỐI ĐA CỦA MỘT SỐ SẢN PHẨM THẺ CỦA VIETCOMBANK

Với mục đích nâng cao trải nghiệm cho khách hàng đối với ưu đãi hoàn tiền theo tính năng của các sản phẩm thẻ Vietcombank, nhằm rút ngắn thời gian trả thưởng cho khách hàng, Vietcombank xin thông báo điều chỉnh kỳ xét hoàn tiền và giá trị hoàn tiền tối đa/kỳ xét hoàn tiền của một số sản phẩm thẻ như sau:

-                   Kỳ xét hoàn tiền: Điều chỉnh thống nhất kỳ xét hoàn tiền là 3 tháng/lần.

-                   Giá trị hoàn tiền tối đa/kỳ xét hoàn tiền: Điều chỉnh tương ứng theo kỳ xét hoàn tiền 3 tháng/lần.

STT

Sản phẩm

Trước điều chỉnh

Sau điều chỉnh

Kỳ xét hoàn tiền

Giá trị hoàn tiền tối đa/khách hàng

Kỳ xét hoàn tiền

Giá trị hoàn tiền tối đa/khách hàng

1

Thẻ TDQT Vietcombank Visa Platinum

1 năm/lần: từ 21/01 đến 20/01 năm kế tiếp

15.000.000 VNĐ/năm

Kỳ 1: từ 21/01/2021 - 20/04/2021

Kỳ 2: từ 21/04/2021 - 20/07/2021

Kỳ 3: từ 21/07/2021 - 20/10/2021

Kỳ 4: từ 21/10/2021 -  20/01/2022

3.750.000 VNĐ/kỳ xét hoàn tiền

2

Thẻ TDQT Vietcombank American Express hạng Vàng/Chuẩn

6 tháng   /lần:

Kỳ 1: từ 02/01 đến 01/07

Kỳ 2: từ 02/07 đến 01/01 năm kế tiếp

Không giới hạn

Kỳ 1: từ 02/01/2021 - 01/04/2021

Kỳ 2: từ 02/04/2021 - 01/07/2021

Kỳ 3: từ 02/07/2021 - 01/10/2021

Kỳ 4: từ 02/10/2021 - 01/01/2022

Không giới hạn

3

Thẻ TDQT Vietcombank Viettravel Visa

6 tháng/lần:

Kỳ 1: từ 21/12 đến 20/06 năm kế tiếp

Kỳ 2: từ 21/06 đến 20/12

Không giới hạn

Kỳ 1: từ 21/12/2020  - 20/03/2021

Kỳ 2: từ 21/03/2021 - 20/06/2021

Kỳ 3: từ 21/06/2021 - 20/09/2021

Kỳ 4: từ 21/09/2021 – 20/12/2021

Không giới hạn

4

Thẻ GNQT Vietcombank Visa Platinum

6 tháng/lần

Kỳ 1: từ 21/01 đến 20/07

Kỳ 2: từ 21/07 đến 20/01 năm kế tiếp

10.000.000 VNĐ/kỳ xét hoàn tiền

Kỳ 1: từ 21/01/2021 - 20/04/2021

Kỳ 2: từ 21/04/2021 - 20/07/2021

Kỳ 3: từ 21/07/2021 - 20/10/2021

Kỳ 4: từ 21/10/2021 - 20/01/2022

5.000.000 VNĐ/kỳ xét hoàn tiền

5

Thẻ GNQT Vietcombank Cashback Plus American Express

6 tháng/lần

Kỳ 1: từ 01/01 đến 30/06

Kỳ 2: từ 01/07 đến 31/12

Không giới hạn

Kỳ 1: từ 01/01/2021 - 01/04/2021

Kỳ 2: từ 02/04/2021 - 01/07/2021

Kỳ 3: từ 02/07/2021 - 01/10/2021

Kỳ 4: từ 02/10/2021 - 01/01/2022

Không giới hạn

Chi tiết nội dung Điều kiện điều khoản chương trình hoàn tiền của từng sản phẩm thẻ được cập nhật tương ứng tại nội dung từng sản phẩm thẻ trên website của Vietcombank.