Dịch vụ Khách hàng 24/7

1900 54 54 13

Ngân hàng trực tuyến VCB - iB@nking

Ngân hàng điện tử - VCB iB@nking

Tôi có thể thay đổi số điện thoại nhận OTP không?(04/01/2017 11:00 SA)

Tên đăng nhập VCB-iB@nking khó nhớ quá, tôi muốn tự chọn 01 tên đăng nhập khác?(04/01/2017 11:00 SA)

Tôi có nhiều tài khoản mở tại các chi nhánh khác nhau Vietcombank khác nhau. Tôi sẽ phải đăng ký VCB-iB@nking ở đâu, có cần phải đăng ký riêng cho từng tài khoản không?(04/01/2017 11:00 SA)

Ngân hàng thu phí sử dụng dịch vụ như thế nào?(04/01/2017 11:00 SA)

Tôi có thể nhận OTP bằng cách nào?(20/04/2016 10:00 SA)

One-time-password (OTP) là gì?(22/04/2016 10:00 SA)

Ngân hàng có tạm ngừng truy cập dịch vụ VCB-iB@nking của tôi không nếu tôi nhập sai Mật khẩu?(21/04/2016 10:00 SA)

Tôi cần làm gì trong lần đăng nhập đầu tiên?(20/12/2016 10:00 SA)

Làm thế nào để đăng nhập dịch vụ VCB-iB@nking?(20/04/2016 10:00 SA)

Sau khi đăng ký VCB-iB@nking, Ngân hàng gửi cho tôi Tên đăng nhập và Mật khẩu sử dụng dịch vụ bằng cách nào?(20/04/2016 10:00 SA)

Tôi muốn đăng ký sử dụng VCB-iB@nking thì phải đăng ký ở đâu và phải làm thủ tục gì?(15/05/2016 10:00 SA)

Ai có thể sử dụng dịch vụ VCB-iB@nking?(31/05/2016 12:00 CH)

Dịch vụ VCB-iB@nking có những tính năng gì?(31/05/2016 12:00 CH)